Comité

Président

Schreuer Julien

julienschreuer@hotmail.com

Vice-président

Wetzel Ralph

ralphwetzel@skynet.be

Trésorier

Heuschen Guido

guido.heuschen@gmail.com

Secrétaire

Rosenstein Laurent

rosenstein.laurent@gmail.com

Membre

Rosenstein Frederic

rosenstein.frederic@gmail.com

Van Den Driesch Heike

heikevdd@web.de